§ 1 Definicje

 

1. Właściciel/Spółka/Kancelaria – spółka działająca pod firmą Kancelaria Prawo i Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni, ul. Starowiejska 16/2, 81-356 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000752215, NIP: 5213842352;

2. Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem www.sprzedajkredyt.pl

3. Serwis – grupa stron internetowych w tym podstron oraz subdomen działających w obrębie domeny www.sprzedajkredyt.pl;

4. Regulamin – niniejszy regulamin, zawierający opis sposobu działania Serwisu, zasady ochrony danych osobowych oraz politykę prywatności;

5. Cesja - umowa przelewu/przeniesienia praw własności do umowy kredytowej lub pożyczkowej spłaconej przed terminem zapadalności określonym w umowie;

6. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę, a także osoba zamierzająca skorzystać z usług Kancelarii lecz nie zawarła jeszcze z nią umowy;

7. Klient – osoba korzystająca z usług Kancelarii Prawo i Finanse Sp. z o. o. rozumiana jako osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę świadczenia usług z Kancelarią w zakresie dotyczącym któregokolwiek z produktów oferowanych przez Kancelarię;

8. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kredyt konsumencki – umowa o kredyt konsumencki w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2011, nr 126, poz. 715 z poźn. zm.).

10.Podmioty Grupy Kapitałowej – osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, związane z Kancelarią kapitałowo i współpracujące ze sobą w celu świadczenia na rzecz Klientów najwyższej jakości usług obejmujących swoim zakresem kompleksową obsługę doradczą w zakresie restrukturyzacji i upadłości. 

11.Zaufani Partnerzy - osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, współpracujące z Kancelarią, zobowiązane do przestrzegania regulacji RODO także w zakresie powierzanych przez Kancelarię danych osobowych:

-1. Google Ireland Limited;

-2. Facebook Ireland Limited;

 

§ 2 Informacje i postanowienia ogólne

 

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu.

2. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na treść Regulaminu i zobowiązanie do stosowania określonych w nim zasad.

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

-1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników lub ich współpracowników lub pełnomocników dane, w formularzach umieszczonych na stronach internetowych Serwisu;

-2. poprzez stosowanie narzędzi analitycznych i statystycznych, takich jak Google Analytics, Facebook Analytics;

-3. poprzez zapisywane automatycznie w urządzeniach końcowych pliki Cookies (tzw. “ciasteczka”);

 

§ 3 Adres i przeznaczenie Strony

 

1. Strona dostępna jest w domenie internetowej o nazwie: www.sprzedajkredyt.pl

2. Głównym przeznaczeniem Strony jest:

1. prezentacja oferty usługowej Właściciela;

2. umożliwienie pozostawienia przez Użytkowników danych kontaktowych;

3. Umożliwienie Klientowi kontaktu z przedstawicielem Kancelarii, w celu dokonania analizy dokumentów klienta, w szczególności umów kredytowych, w celu zawarcia umowy Cesji istniejących wierzytelności, wynikających z wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego przez klienta.

 

§ 4 Obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu

 

1. Użytkownicy odwiedzający stronę obowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a także korzystania ze Strony w sposób nie naruszający praw osób trzecich w tym Właściciela.

2. Wszelkie reklamy, ogłoszenia, cennik, informacje generowane przez Właściciela stanowią zaproszenie do podjęcia rokowań w celu zawarcia umowy, chyba że z ich treści wyraźnie wynika, iż stanowią ofertę handlową skierowaną do danej osoby.

3. Właściciel ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

4. Podane przez Klienta dane osobowe Kancelaria zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

5. Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny w Serwisie, pod odnośnikiem na dole strony.

 

§ 5 Odpowiedzialność za treści

 

1. Właściciel dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na Stronie były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco, jednakże Właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Strony.

2. Właściciel jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone na Stronie przez niego lub osoby działające na jego zlecenie.

3. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Właściciel przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.

4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści Strony, jej uzupełniania, modyfikacji a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.

5. Na Stronie zamieszczone zostaną linki do adresów stron internetowych innych podmiotów. Właściciel nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.  

 

§ 6 Ochrona praw autorskich

 

1. Zawartość Strony (treść, kształt, struktura) chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim, w szczególności poprzez postanowienia ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).

3. Żadna część Strony nie może być kopiowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Właściciela. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w regulaminie.

4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na stronie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

5. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika sankcjonowane jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawą Kodeks cywilny.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

 

1. Kancelaria przetwarza dane osobowe jej Klientów oraz Użytkowników będących osobami fizycznymi lub osób fizycznych będących częścią struktury Klientów oraz Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej: RODO.

2. Przekazanie przez Użytkowników lub Klientów danych osobowych stanowi wymóg umowny umożliwiający Administratorowi świadczenie usług na rzecz Klienta lub Użytkownika. Niepodanie danych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta lub Użytkownika.

3. Korzystając z usług Kancelarii zarówno za pośrednictwem Strony jak i poprzez inne formy kontaktu, także na wstępnym etapie ustalania warunków  współpracy, Użytkownicy lub Klienci powierzają Kancelarii swoje dane osobowe.

4. Jakakolwiek forma przetwarzania danych osobowych Klientów lub Użytkowników wymaga uprzedniego uzyskania ich wyraźnej i dobrowolnej zgody.

5. Kancelaria uprawniona będzie także do przetwarzania danych osobowych Klientów lub Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszym regulaminem, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania, a także ryzyk naruszenia praw lub wolności Klientów lub Użytkowników jest: Kancelaria Prawo i Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem skontaktowania się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych udostępniono następujące kanały komunikacji:

  • 1. Kancelaria Prawo i Finanse Sp. z o. o., ul. Starowiejska 16/2, 81-356 Gdynia.

7. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@sprzedajkredyt.pl lub drogą korespondencyjną na adres ul. Starowiejska 16/2, 81-356 Gdynia z dopiskiem “Dane osobowe”.

8. Dane osobowe Klientów lub Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

-1. świadczenie usług w oparciu o zawarte umowy pomiędzy Kancelarią a Klientem,

-2. przygotowanie do zawarcia umowy z Użytkownikiem,

-3. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne,

-4. świadczenie usług drogą elektroniczną,

-5. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań,

-6. wykrywanie botów i nadużyć w usługach,

-7. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne).

-9. Po uzyskaniu zgody, Kancelaria może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub Klientów Podmiotom Grupy Kapitałowej oraz Zaufanym Partnerom, jednakże wyłącznie w celach opisanych w § 6 niniejszego regulaminu. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, w oparciu o zawarte umowy powierzenia, takim jak: dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy badawcze.  

10.Jakiekolwiek dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim będącym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

11.Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę przechowywane będą przez Administratora w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem istniejącego po stronie Klientów lub Użytkowników uprawnień w zakresie prawa do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po skutecznym odwołaniu zgody w myśl zdania poprzedniego, Kancelaria przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator oraz jakie mogą być kierowane w stosunku do Administratora.

12.Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane na podstawie umowy zawartej z Administratorem przechowywane będą w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Po wskazanym okresie Kancelaria przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator oraz jakie mogą być kierowane w stosunku do Administratora.

13.Okresy przetwarzania danych osobowych wymienione w § 7 ust. 8 i 9 niniejszego regulaminu mogą ulec modyfikacji w zakresie w jakim wymagać tego będą przepisy szczególne, np.: ustawa o rachunkowości.

14.Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane będą w oparciu o następujące podstawy prawne:

-1. w celach marketingowych w tym profilowania i analityki – na podstawie wyraźnej zgody udzielonej w myśl przepisów art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO;

-2. w celach świadczenia usług w oparciu o zawarte umowy, przygotowania do zawarcia umowy z Użytkownikiem oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO jako przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika lub Klienta, przed zawarciem umowy;

-3. celem dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań Użytkowników lub Klientów, wykrywania botów i nadużyć w usługach, a także dokonywania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług – w trybie przepisów art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO.

15.W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom i Klientom przysługują następujące prawa:  

-1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

-2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

-3. do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

-4. do przenoszenia danych,

-5. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16.Mając na uwadze zapewnienie indywidualnie dostosowanej oferty, a także w toku procedury zmierzającej do zawarcia lub wykonania umowy oraz w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika lub Klienta Kancelaria może stosować profilowanie rozumiane jako przetwarzanie danych osobowych polegające na ich wykorzystaniu do analiz lub prognoz dotyczących indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika klub Klienta.

17.Kancelaria nie podejmuje decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub Klienta.

 

§ 8 Polityka plików „cookies”

 

1. Administrator informuje, że na Stronie korzysta on z tzw. plików „cookies” – niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach odwiedzanych przez Użytkownika lub Klienta oraz o ich aktywności. Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

2. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika lub Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika lub Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika lub Klienta.  

3. Pliki "cookies" mogą zostać zamieszczane przez oraz przekazywane do Podmiotów Grupy Kapitałowej oraz Zaufanych Partnerów, którzy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich regulacji wynikających z RODO.

4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika lub Klienta. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) - dodatkowe informacje dostępne są na odpowiednich stronach przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

6. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

7. Administrator korzysta z następujących rodzajów plików „cookies” i innych tego typu technologii, rozróżnianych z uwagi na:

-1. czas ich działania:

 sesyjne - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania;

 stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub Klienta;

-2. cel jakiemu służą:

 zapewnienie bezpieczeństwa – wsparcie rozwiązań technicznych przeciwdziałających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym na Stronie,

 usprawnienie funkcjonalności Strony – polegające na „zapamiętywaniu” preferencji Użytkownika lub Klienta i służące personalizacji interfejsu;

 określenie wydajności – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

 tworzenie statystyk;

 dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika lub Klienta;  

 zapewnienie działania usług i aplikacji – np. pliki uwierzytelniające niezbędne do świadczenia usług wymagających uwierzytelnienia.

8. Inne technologie wykorzystywane przez Administratora dotyczą m. in. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych. Wśród rozwiązań technicznych stosowanych przez Administratora znajdują się przede wszystkim:

-1. analityka stron www – Google Analytics,

-2. tagi remarketingowe – Google AdWords,

-3. usługi Pixel Facebook.

9. Powyższe rozwiązania techniczne udostępnianie są przez Zaufanych Partnerów Administratora, z poszanowaniem uprawnień Użytkowników i Klientów wynikających z RODO. Dodatkowe informacje dotyczące polityki prywatności znajdują udostępniane są bezpośrednio przez Zaufanych Partnerów.

 

§ 9 Wtyczki społecznościowe

 

Celem prowadzenia Strony w sposób bardziej atrakcyjny i umożliwiający większą indywidualizację, Administrator może umieścić na Stronie tzw. „wtyczki społecznościowe” pochodzące z następujących serwisów:

1. Facebook – Strona zawiera pola „Lubię to” lub „Podziel się” powiązane z serwisem Facebook (facebook.com), po skorzystaniu z któregokolwiek z w/w pól Użytkownik lub Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Facebook albo stronę główną konta Użytkownika lub Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Facebook). Polityka prywatności Facebook udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;

2. YouTube – Strona może zawierać filmy wideo udostępniane z serwisu YouTube (www.youtube.com). W związku z tym na Stronie umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. Polityka prywatności serwisu YouTube udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;

3. Twitter – Strona zawiera pola dodawania wpisów, które są powiązane z serwisem Twitter (twitter.com). Korzystając z tego pola i dodają wpis Użytkownik lub Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Twitter albo stronę główną konta Użytkownika lub Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Twitter). Polityka prywatności Twitter udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;

4. Google + - Strona zawiera pole „Udostępnij” powiązane z serwisem Google+ (www.plus.google.com), po skorzystaniu z którego Użytkownik lub Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Google + albo stronę główną konta Użytkownika lub Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Google +). Polityka prywatności Google + udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis.

 

§ 10 Warunki świadczenia usług

 

1. Kontakt z Klientem odbywa się drogą telefoniczną, bądź mailową w oparciu o dane kontaktowe Klienta pozostawione przez niego dobrowolnie w formularzu kontaktowym, lub na skutek bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub mailowego ze strony Klienta;

2. Kancelaria świadczy usługi w zakresie udzielania konsultacji oraz analizy spłaconych umów kredytowych oraz pożyczek klienta, w celu oceny opłacalności podjęcia działań prawnych wobec banku lub pożyczkodawcy zmierzających do odzyskania części poniesionych kosztów;

3. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji umów finansowych klienta Kancelaria przedstawi Klientowi ofertę współpracy poprzez zawarcie umowy Cesji/przelewu praw do roszczeń wobec banku lub instytucji pożyczkowej, wynikających z umów klienta których ma dotyczyć cesja;

4. Szczegółowe warunki zawarcia umowy Cesji są ustalane każdorazowo z Klientem indywidualnie.

 

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Klientowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji w zakresie realizacji usług przez Kancelarię w drodze elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@sprzedajkredyt.pl albo poprzez skierowanie pisemnej reklamacji na adres siedziby Kancelarii.

2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać co najmniej:

  •  dane pozwalające zidentyfikować Klienta (np. firmę, NIP, imię i nazwisko, osobę uprawnioną do uzyskania odszkodowania, numer rachunku bankowego oraz nazwę Banku),

  •  dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),

  •  nr transakcji/zamówienia, co do którego zgłoszono reklamację,

  •  zwięzły opis zastrzeżeń co do świadczonych usług.  

  •  Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia doręczenia do Kancelarii prawidłowo sporządzonej reklamacji zgodnie z zapisami § 11 Regulaminu. Powyższy termin może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy specyfika złożonej reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Stosowna informacja dotycząca modyfikacji terminu rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi.

3. Kancelaria może żądać od Klienta przedłożenia dodatkowych informacji oraz dokumentów poza wymienionymi w § 11 ust. 2 Regulaminu.

4. Wniesienie reklamacji w trybie § 11 Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia przysługującego Kancelarii z tytułu świadczenia usług.

 

§ 12 Wskazówki techniczne

 

1. Wykorzystywanie różnego rodzaju przeglądarek internetowych może doprowadzić do powstawania różnic w sposobie prezentowania treści zamieszczonych na Stronie.

2. Cyfrowe przetwarzanie danych wiąże się z prawdopodobieństwem powstawania błędów

 

 

 

 

Regulamin i Polityka Prywatności:

 

DLACZEGO MY?

JAK TO DZIAŁA?

KONTAKT

START

  SPRZEDAJ

  KREDYT.PL

Copyright © SprzedajKredyt.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz Regulamin i Politykę Prywatności.